အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို စစ်ထုတ်ပါ။